preloader

Entorn del Convent de Sant Diego

Localització
Alaior, Menorca

Data
2018

Superfície
1.021 m2

Pressupost
207.108,52 €

Promotor
Ajuntament d’Alaior

La proposta planteja la reurbanització del carrer, reduint l’espai destinat als vehicles i fent-la més accessible per als vianants, aconseguint també una major accessibilitat al Convent de San Diego. S’opta per pavimentar la intervenció amb una combinació de llamborda de dos colors; gris per a la zona de trànsit rodat i vermellós per a la zona destinada a el pas de vianants. A més, s’adeqüen dos espais d’estada: una de menor grandària a la banda de la nova entrada a l’convent pel carrer de Ses Escoles i una placeta triangular aprofitant el pendent abans d’arribar a la rotonda i permetent certa desconnexió visual amb el tràfic rodat de la mateixa mitjançant la vegetació incorporada en la proposta.